ARBETSSÄTT


Från vision till kommunikation
En organisations vision, kultur och värderingar bildar tillsammans dess identitet. Identiteten är något som alltid avspeglas i varumärket och kommunikationen från organisationen. Därför tror Tullbergs Kommunikationsbyrå på kommunikation som utgår från uppdragsgivarens värderingar och att dessa måste vara tydliga innan kommunikationen tar form. I annat fall kommer varumärket inte att kunna leva upp till sitt löfte. Kommunikationen ska bekräfta identiteten och värderingarna samt befästa företagets/organisationens varumärke. Vi har stark tilltro till den interna kommunikationen, som vi menar är grunden för att utveckla varumärket och den externa kommunikationen.
Ytterst är kommunikation en kamp om upplevelser och uppfattningar där det handlar om att sälja ett förhållningssätt, väcka engagemang och inta en position.

Ansvar
Tullbergs Kommunikationsbyrå ansvarar för strategiskt upplägg av kampanjer, koncept, kreativ formulering och utformning. Detta föregås av ingående samtal med kunden om syfte, mål och målgrupper samt om det behövs – ytterligare förstudier av exempelvis målgruppen och ämnesområde. Vi ansvarar för övergripande projektledning/produktion samt är huvudansvariga och uppdragsgivarens kontakt.

Tullbergs Kommunikationsbyrå utvecklar och presenterar bärande strategier och idéer. Vi producerar tryckt material, webb och tjänster för våra uppdragsgivare. Produktioner för film och radio sker i samarbete med specialister i nätverk.

Värderingar
Värderingar utgör ett av de viktigaste fundamenten för hur företaget/organisationen upplevs. Det är upplevelserna av en organisation som i grunden är varumärket. Idag vill kunder och konsumenter i allt större utsträckning dela leverantörens värderingar. Värderingarna är också grunden för det interna engagemanget.

Tullbergs Kommunikationsbyrå har väl fungerande analysverktyg och metoder för att tydliggöra företagets/organisationens värderingar. Detta bildar sedan grund för vidare kommunikationsarbete.

Identitet
Den grafiska identiteten hjälper företaget/organisationen att upplevas på det sätt man beslutat. Tullbergs Kommunikationsbyrå har lång erfarenhet av att ta fram och utveckla grafiska profiler som visualiserar en bärande idé och förstärker/förflyttar företagets/organisationens identitet och därmed varumärket.

Kommunikation
Vi utformar kommunikationen utifrån tre principer:
- Tydlig koppling till varumärket och organisationens identitet, värderingar och vision
- Kommunikationen ska engagera och beröra
- Kommunikationen ska vara gjord så att aktiviteter och olika mediekanaler stöttar varandra.

Tullbergs Kommunikationsbyrå har erfarenhet från såväl stora publika kampanjer och komplexa kommunikationslösningar som löpande kommunikationsuppdrag.

Organisation – företagsform
Företaget är ett aktiebolag som under hela sin existens haft god ekonomi, vi har högsta rating för betalningsförmåga, hög soliditet och erbjuder en arbetsgrupp om sjutton personer. Vi är en nätverksbyrå och tillhör nätverket K22.

Hur vi sköter uppdragen
Kundansvarig och uppdragsansvarig.
När Tullbergs Kommunikationsbyrå blir leverantör ser vi det som en naturlig del att vi lär känna nyckelpersonerna i kundens verksamhet.

Vi vill även ta del av styrdokument som affärsplan, marknadsplan, miljöpolicy, jämställdhetsplan, etc. Detta för att vi ska få en grundläggande förståelse för hur verksamheten drivs och vilka målen för verksamheten är.

Det är också viktigt att veta vilka som får beställa och lägga ut tjänster till Tullbergs Kommunikationsbyrå.

Kundansvariga
Tullbergs har två kundansvariga:
Torsten Tullberg, VD och kommunikationsstrateg
Tomas Tullberg, Projektledare och kommunikationsstrateg

Uppdragsansvarig
I alla uppdrag utses en uppdragsansvarig. Det kan vara olika personer beroende på uppdragets art. Vanligtvis tillsätts någon av projektledarna, men är det exempelvis ett grafiskt uppdrag så tilldelas oftast en grafisk formgivare ansvaret.

Strategiskt ansvariga
I alla strategiska uppdrag utses en person som strategiskt ansvarig.

Ansvarig projektledare
Tullbergs kommunikationsbyrå har flera duktiga projektledare att tillgå. Då ansvarig projektledare utses är denne kontaktperson. Vid sjukdom eller liknande kan någon av de andra snabbt ta vid.

AD och grafiska formgivare
För alla uppdrag som innehåller grafisk form utses en ansvarig AD och en grafisk formgivare som är uppdragsansvarig. Sammanlagt finns åtta AD och grafiska formgivare. Vid sjukdom eller liknande kan någon av de andra snabbt ta vid.

Copywriter (text)
För alla uppdrag som innehåller copy och text utses en copywriter som uppdragsansvarig, sammanlagt har Tullbergs Kommunikationsbyrå fyra copywriters. Vid sjukdom eller liknande kan någon av de andra snabbt ta vid.

Kreativ process
När Tullbergs får en ny kund genomförs ofta ett seminarium tillsammans med kunden så att det föreligger en gemensam uppfattning om vilken kreativ nivå som önskas.

Större projekt
För alla uppdrag av mer komplicerad natur utses ett kreativt team med
- en strateg
- en AD
- en copy
för att identifiera uppdraget och sätta nivån.

När uppdraget väl är definierat och offert/orderbekräftelse godkänd, utses en arbetsgrupp för att genomföra uppdraget. Tullbergs Kommunikationsbyrå har två AD med konstnärlig högskoleutbildning och bred erfarenhet av att genomföra större projekt. En person från det kreativa teamet utses också som kvalitetsansvarig för att under hela projektet se till att projektet håller tillräcklig kreativ höjd. I alla projekt arbetar vi nära kunden.

Mindre projekt
För mindre projekt eller projekt av mer löpande karaktär utses en arbetsgrupp direkt. Hur den sätts samman beror naturligtvis på uppdraget, oftast:
- En AD/grafisk formgivare
- En copy/skribent
- En projektledare

Rollfördelningen är att det är AD/grafiska formgivaren som svarar för kreativ nivå och projektledaren som följer upp kvalitet och produktion.

Alternativa uppdragsformer
Tullbergs Kommunikationsbyrå arbetar med tre olika uppdragsformer vilka presenteras vid behov.

Kvalitetspolicy
Tullbergs Kommunikationsbyrå arbetar efter en kvalitetspolicy (antagen december 2005).

Kvalitetssystemet på Tullbergs Kommunikationsbyrå innehåller bland annat:
Kvalitetsansvarig
Vad händer vid uppdragets början
Vad händer under uppdraget
Inköp av underleverantörer
Om något går fel
Om någon slutar
Om det blir många mycket stora uppdrag
Inriktning mot att våra medarbetare ska lära känna era
Utvärdering
Kvalitetssäkring, service och miljö
Spara kostnader – arbeta effektivt

Miljöpolicy och miljöplan
Tullbergs Kommunikationsbyrå har också en miljöpolicy och miljöplan (antagen den 10 mars 2005).

Den innehåller bland annat:
Definition för miljöansvarig:
Miljösystem och rutiner för en hållbar utveckling
Miljöplan
Leverantörer och kunder
Trycksaksframställning, pappersflöde, avfall och återvinning
Transporter
Inköp
Elförbrukning
Arbetsmiljö
Handlingsprogram – Uppföljning
Miljöåtaganden 2017
Tillgänglighet
Leveranser och kommunikation med kund

Tullbergs på facebook

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se