nrik1nrik2nrik3
[1] 2 3 4


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Riksantikvarieämbetet


Tullbergs har gjort flera uppdrag för Riksantikvarieämbetet. Det första var år 1995 och senast år 2006.

SVENSKT KULTURARV
På uppdrag av Riksantikvarieämbetet utvecklade en samarbetsgrupp, Agge Boj informationschef Riksantikvarieämbetet, Lena Sjölin och Tullbergs ett koncept för projektet Svenskt Kulturarv. Tullbergs gjorde en marknadsplan med sponsringskoncept. I planen ingick också utvecklandet av formuleringar kring Sveriges moderna kulturella identitet. Till projektet knöts Statens Fastighetsverk och Svenska Spel. I Tullbergs uppdrag ingick också att ta fram förslag till strategier och programkoncept för tv.

UTVECKLINGSPLAN FÖR BIRKA 2015
Framtogs av Tullbergs Kommunikationsbyrå för Riksantikvarieämbetet och Strömma Turism & Sjöfart AB.

Vision 2015
År 2015 ska Birka/Hovgården vara:
• En av de viktigaste vikingatida platserna i världen!
• Ett av Sveriges viktigaste kulturhistoriska besöksmål!
• En förebild för hur ett världsarv kan utvecklas!
• En helhetsupplevelse för alla sinnen!
• Ett nav i Mälaren!
• Ett attraktivt mål för företagsarrangemang!

Syfte för utvecklingsplanen
• Att formulera förslag till hur Birka/Hovgården kan bli ett betydligt starkare besöksmål och locka fler besökare.
• Att vara ett instrument för Birka/Hovgårdens framtida utveckling.

Mål
Målet var att bevara, vårda, tillgängliggöra och utveckla världsarvet Birka/Hovgården i enlighet med UNESCO-konventionen, på ett sådant sätt att platsen år 2015 besöks av minst 100.000 besökare. För att nå målet bör antalet besökare ökas med ca 5.000 besökare per år. Efter år 2015 strävas efter att bibehålla denna nivå. Ökningstakten ska ske i samklang med utveckling av infrastrukturen. Målet är att år 2015 ha ca 4.000 övernattande konferensgäster, ca 8.000 dagskonferensgäster, ca 2.600 gäster i kvällsaktiviteter och ca 85.500 turister och dagbesökare i världsarvet Birka/Hovgården.

Samverkan var lösningen
För att tydligt vända trenden och skapa en positiv spiral med en kontinuerligt ökande besökarskara fram till 2015 behövs en grupp fasta huvudintressenter och det behövs fler än bara RAÄ och Strömma. För att nå denna utveckling är det en kombination av utveckling av Birka som världsarv med all hänsyn till platsens alla kulturvärden och en kommersiell utveckling av platsen som besöksmål som behövs. Därför är kopplingen RAÄ - Strömma strategiskt riktig. En kulturarvsvårdande myndighet och ett kommersiellt företag.
Genom att knyta flera huvudintressenter till projektet balanseras de båda parterna. Det är viktigt att ingen aktör blir för stark i ett samarbete.

Huvudförslag till verksamheter
- Utveckla Birka som navet i Mälaren
- Rekonstruktion av vikingatida stadskvarter med varv och båtar
- Forskning och publika arkeologiska undersökningar
- Utveckla museum och butik
- Företagsverksamhet med konferenser och seminarier
- Inrätta ett besökscentrum
- Aktiviteter på världsarvet Birka/Hovgården med särskild inriktning mot Hovgården
- Mediafokusering på vikingatiden och Birka/Hovgården
- Informationsmaterial för att stödja projektutvecklingen
- Samarbete – nätverk

Riksantikvarieämbetet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se